Belgian Office, Taipei
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

Hieronder vindt u meer informatie over de inschriving in de consulaire bevolkingsregisters van het Belgian Office, Taipei.

 
Waarom zich laten registreren bij het Belgian Office, Taipei (BOT)?

Indien u van plan bent  om u voor een langere duur in het buitenland te vestigen, moet u zich bij uw Belgische gemeente laten uitschrijven en een "model 8 " aanvragen. Daarvoor dient u, bij voorkeur vóór uw verhuis, contact op te nemen met de dienst Bevolking van uw gemeente in België en uw toekomstig adres mee te delen of – indien dit nog niet gekend is – het land waar u in de toekomst zal verblijven.

Bij aankomst, kan u zich laten inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters van het Belgian Office, Taipei (BOT). Uw inschrijving is gratis en hoewel ze niet verplicht is, is ze sterk aan te raden. Dankzij uw inschrijving in het consulaire bevolkingsregister kan u beroep doen op een hele waaier van administratieve diensten. U kan bij de consulaire dienst terecht voor de afgifte van reistitels en attesten, voor zaken van burgerlijke stand, nationaliteit en notariaat.  Als Belg ingeschreven in het buitenland kunt u aan de federale wetgevende verkiezingen deelnemen (formulier / volmacht)

Hierna een kort overzicht ter vergelijking:

U bent ingeschreven U bent niet ingeschreven

Afgifte reistitels 
- paspoort 
- voorlopig paspoort 
- identiteitskaart 
 
Afgifte attesten 
- attest van inschrijving in het bevolkingsregister van Taipei 
- attest van woonst 
- attest van gezinssamenstelling 
- levensbewijs 
- attest van nationaliteit (zie nationaliteit
- attest van naamsovereenkomst (af te geven als de naam van een persoon in Belgisch recht anders vastgesteld is dan in het vreemde recht)   
- attest van burgerlijke staat 
 
Nationaliteit (zie nationaliteit
- akte van toekenning van de Belgische nationaliteit 
- akte van behoud van de Belgische nationaliteit
- akte van afstand van de Belgische nationaliteit 
 
Burgerlijke stand 
- erkenningsakte 
 
Notariële akten

Afgifte reistitels 

- voorlopig paspoort indien het voldoet aan de voorwaarden

 
Afgifte attesten 

-  
-  

-  
- 
Nationaliteit (zie nationaliteit
-  
-  
 
Burgerlijke stand 
-  
 
Notariële akten

Goed om te weten: bepaalde categorieën van personen moeten of kunnen in België ingeschreven blijven, zelfs als ze langdurig in het buitenland verblijven. Het betreft hoofdzakelijk studenten die bij hun ouders gedomicilieerd blijven, sommige overheidsmedewerkers, militairen, internationale ambtenaren, enz. Als u deel uitmaakt van een van deze categorieën, dan wordt u als "tijdelijk afwezig" van België beschouwd. U moet uw "tijdelijk verblijf in het buitenland" melden aan uw Belgische gemeente. In dat geval kunt u zich niet inschrijven . Wij kunnen u echter, ter informatie, als "tijdelijk ingeschrevene" in het consulaire register inschrijven. Dit kan nuttig zijn om bijvoorbeeld ons in staat te stellen u eenvoudiger te contacteren bij een eventuele noodtoestand.

 
Procedure voor inschrijving (e-Consul)

Het BOT biedt u vanaf 30/11/2020 de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters via de website https://econsul.diplomatie.be (e-Consul).

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

 

Procedure voor inschrijving (via inschrijvingsformulier)

Om u in te schrijven, kunt u ook het inschrijvingsformulier voor meerderjarigen en minderjarigen printen, invullen, ondertekenen en opsturen (voor minderjarige kinderen moet het formulier door beide ouders ondertekend worden), samen met een afschrift van uw Alien Resident Certificate (ARC) en een afschrift van uw Belgische identiteitskaart en/of paspoort. In bijzondere gevallen kunnen andere bewijsstukken gevraagd worden ( b.v. huwelijksakte, echtscheidingsakte).

Als de inschrijving een pasgeboren kind of een persoon betreft die nog nooit in het Belgische rijksregister opgenomen werd, gelieve ons dan volgende bijkomende documenten te sturen:

 • Een letterlijk afschrift van de geboorteakte, of, indien het kind in Taiwan is geboren, een uittreksel uit het “household register”, Engelse versie en Chinese versie. Opgelet: om de voornaam te bepalen van het Belgisch kind, zal enkel met de Chinese versie van het “household register”, rekening worden gehouden.
 • Indien de ouders niet gehuwd zijn op het tijdstip van de geboorte, maar de vader het kind erkend heeft: een letterlijk afschrift van de vaderschapserkenning, met toestemming van de moeder en, indien van toepassing, vermelding van de gekozen regeling in verband met de familienaam van het kind.
 • Een kopie van een document van de identiteit van beide ouders (bij minderjarige kinderen).

Opmerking: alle door ons gevraagde officiële bewijsstukken mogen niet ouder zijn dan zes maanden en moeten in origineel worden voorgelegd.

U kunt na uw inschrijving een elektronische identiteitskaart aanvragen, als u deze nog niet bezit.

 

Opvolging van uw administratief dossier

U dient het BOT op de hoogte te brengen van elke verandering in uw persoonlijke situatie, door middel van de hierna vermelde bewijsstukken. (Deze informatie betreft hoofdzakelijk akten opgesteld in Taiwan of in België. Gelieve ons te raadplegen voor documenten uit andere landen):

 • Huwelijk: een letterlijk afschrift van de huwelijksakte of een uittreksel, Engelse versie van uw “household register” 
 • Echtscheiding:
  • Bij echtscheiding in Taiwan, een uittreksel, Engelse versie van het “household register”,met melding van de datum waarop de echtscheiding definitief is geworden.
  • Bij echtscheiding in België: een letterlijk afschrift van de overschrijving van de echtscheiding in het register van burgerlijke stand of een letterlijk afschrift van de huwelijksakte waarbij de echtscheiding in de rand werd vermeld.
  • Als u minderjarige kinderen hebt, gelieve ons eveneens een letterlijk afschrift van het scheidingsoordeel te bezorgen waarin het ouderlijke gezag van de kinderen bepaald wordt. 
 • Overlijden: een letterlijk afschrift van de overlijdensakte. Ingeval van overlijden in Taiwan, zal de overlijdensakte opgemaakt worden door het BOT, op basis van een medisch attest. 
 • Verwerving van een andere nationaliteit: het origineel of een eensluidend verklaarde kopij  van het certificaat van naturalisatie of een attest van de vreemde nationaliteit afgeleverd door de officiële representatie van dit land in Taiwan of dat Taiwan onder zijn jurisdictie heeft. 
 • Adresverandering: een bewijs van uw nieuw adres (nieuwe vermelding op uw Alien Resident Certificate of bij gebreke daarvan elk ander bewijs waaruit uw adresverandering blijkt). 
 • Verandering van telefoonnummer, van e-mail enz.: u kunt ons dit telefonisch of schriftelijk meedelen; deze gegevens worden alleen ter informatie in uw dossier opgenomen.

Opmerking: Alle hierboven vermelde bewijsstukken mogen niet ouder dan zes maanden zijn.

Al uw persoonsgegevens zijn wettelijk beschermd en worden vertrouwelijk behandeld.