Belgian Office, Taipei
Home Consulaire diensten Burgerlijke stand Akten van de burgerlijke stand

Akten van de burgerlijke stand

Het gaat hier om geboorteakten; huwelijksakten; overlijdensakten; akten van erkenning van een kind en sommige vonnissen die de burgerlijke staat van een persoon betreffen of wijzigen.

De onderstaande informatie is bestemd voor Belgen ongeacht of ze hun verblijfplaats hebben in België of in het buitenland.

Vreemdelingen die in België wonen moeten zich rechtstreeks wenden tot de betrokken administratie in België of  in het buitenland. Dit geldt ook voor vreemdelingen die in het buitenland wonen en voor wie een akte van de burgerlijke stand werd opgemaakt door een gemeentebestuur in België of voor wie een vonnis werd uitgesproken door een Belgische rechtbank. Zij moeten zich rechtstreeks wenden tot het betrokken gemeentebestuur of de betrokken rechtbank of de hulp inroepen van hun diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in België. De FOD Buitenlandse Zaken komt in geen geval tussen voor personen die de Belgische nationaliteit niet bezitten.

Belgen met een dubbele nationaliteit: de FOD Buitenlandse Zaken komt niet tussen voor Belgen die ook nog de nationaliteit bezitten van het land waarin de akte werd opgemaakt.

Voor een goed begrip van de informatie hieronder: 

  • een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand is een verkorte weergave van de inhoud van die akte en bevat enkel de essentiële elementen ervan;
  • een letterlijk afschrift, ook wel volledig afschrift of expeditie of integraal afschrift genoemd, geeft de inhoud van de akte in zijn geheel weer. Een expeditie van een akte/vonnis komt vaak voor onder de vorm van een voor eensluidend verklaarde fotokopie van dat stuk.
  • legalisatie: echtverklaring van een handtekening aangebracht op een document.
  • Apostille: vorm van legalisatie zoals bepaald in het Apostilleverdrag van Den Haag van 05/10/1961. De Apostille wordt aangebracht door de bevoegde overheden van het land waarin het document werd opgemaakt (voor Belgische documenten is dat de dienst “Legalisaties” van de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel - zie de beginpagina van deze website). De Belgische beroepsconsulaten brengen dus geen Apostille aan noch op Belgische noch op buitenlandse documenten.
  • B. W.: burgerlijk wetboek.

Meer info...