Belgian Office, Taipei
Home Naar Taiwan komen Consulaire bijstand

Consulaire bijstand

U verblijft tijdelijk of permanent in Taiwan en verkeert in moeilijkheden? Het Belgian Office, Taipei kan u helpen. Hieronder vindt u meer informatie over het kader en vormen van onze bijstandsverlening.

 

Consulair bijstand

Heel wat problemen kunnen worden vermeden door vooruitziend en voorzichtig te zijn. In geval van onvoorziene omstandigheden stelt het Belgian Office, Taipei echter alles in het werk om u bijstand te verlenen. Helaas kunnen wij niet alles oplossen. Wij dienen ons immers te houden aan de Belgische wetgeving, het internationaal recht en het recht en de procedures die gelden in Taiwan.

Waarmee kunnen wij u helpen?

 • Bij verlies of diefstal van de identiteitskaart of het paspoort, een vervangend reisdocument uitreiken (zie paspoort).
 • U helpen om contact op te nemen met personen in België die u bijstand kunnen verlenen.
 • Hulp bieden bij het opsporen van vermiste personen. De eigenlijke opsporingsbevoegdheid ligt echter bij de lokale autoriteiten. Soms brengen deze bij de opsporing gemaakte kosten, die hoog kunnen oplopen, in rekening.
 • Een lijst verschaffen van lokale advocaten, artsen en tolken.
 • U bijstand verlenen wanneer u wordt aangehouden. In geval van aanhouding of hechtenis, kunt u het BOT hiervan op de hoogte brengen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de brochure ‘Bijstand aan Belgen in Buitenlandse Gevangenissen’.

 Wat kunnen wij niet doen ?

 • Optreden in privéaangelegenheden zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, enz.
 • Een hotel boeken, een woning zoeken, bagage bewaren, zorgen voor een werkvergunning of een baan.
 • Het afdwingen van een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, en het bemiddelen bij gerechtelijke procedures of om iemand uit de gevangenis te halen.
 • Het bewerkstellingen van een verlening van uw visum, een werk- of verblijfsvergunning.
 • Bemiddelen voor personen met een dubbele nationaliteit wanneer zij zich in het land van hun andere nationaliteit bevinden.

 

Europese consulaire bijstand

U bent een EU-onderdaan en uw land is niet vertegenwoordigt in Taiwan? Het Belgian Office, Taipei kan u in een aantal noodgevallen consulair bijstand verlenen: een overlijden, zware verwondingen of ernstige ziekte, repatriëring om medische redenen, aanhouding of hechtenis. In geval van verlies of diefstal van uw paspoort kunnen zij een vervangend reisdocument uitreiken.

 

Bijstand in een crisis

Wanneer een groep van landgenoten in het buitenland blootgesteld wordt aan een reëel of potentieel groot gevaar dat daadkrachtige maatregelen vraagt zoals evacuatie, massale verspreiding van informatie, sanitaire bescherming enz., dan opent de FOD Buitenlandse Zaken het crisiscentrum.

Welke bijstand verleent het crisiscentrum?

Zodra het crisiscentrum in werking treedt, werkt het samen met het BOT (en indien nodig andere Belgische posten in het buitenland), de betrokken touroperators en reisbureaus, verzekeraars en met de andere departementen van Buitenlandse Zaken in Europa. Zijn hoofdtaak bestaat erin informatie en crisisplannen uit te wisselen, met al deze instanties en met de desbetreffende familie en kennissen in België. Een team coördinatoren en telefonisten stellen alles in het werk om de Belgen te identificeren, op te sporen en indien nodig op een veilige plaats samen te brengen. Kortom, het crisiscentrum is hét communicatie- en coördinatiepunt wanneer een crisis plaatsvindt.

In het ergste geval wordt er soms een repatriëring georganiseerd. Dit is echter geen standaardprocedure, noch een ‘recht van de burger’. Doorgaans wordt de reiziger in het ‘Reisadvies per land’ gewaarschuwd voor het bestaan van (grote) risico’s in bepaalde landen (Lees het reisadvies voor Taiwan).

Wat het crisiscentrum niet voor u kan doen:

 • Medisch advies geven. Dit is uitsluitend de taak van het medisch personeel of van de lokale politie.
 • Een overlijden melden. Alleen de lokale politie in België is daartoe bevoegd.
 • Het contacteren van uw familie in het buitenland. Het crisiscentrum verzamelt alle nodige inlichtingen en stuurt deze door naar de desbetreffende ambassade of het consulaat die verder instaan voor de communicatie in het buitenland, volgens de bepalingen van hun crisisplan.